Algemene voorwaarden Karate Do Vlissingen

Art.1 Aanmelding lidmaatschap & betalingsvoorwaarden
a.Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij Karate Do Vlissingen dient u het inschrijfformulier compleet in te vullen en persoonlijk af te geven bij onze administratie.  Het verschuldigde inschrijfgeld eenmalig €10,-plus de contributie dient bij inschrijving te worden voldaan. De minimale leeftijd die wij hanteren is 6 jaar, hiervoor maken wij geen uitzonderingen.
b.Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
c.De maandelijkse contributie moet u zelf overschrijving op rekeningnummer NL02 INGB 0006 6014 16. Omschrijving contributie Karate Do Vlissingen. Dit bedrag moet op de 26evan elke maand gestort zijn op basis van vooruitbetaling.
d.Wanneer de maandelijkse contributie niet op tijd is betaald, zullen wij u een betalingsherinnering sturen en/of persoonlijk aanspreken om het bedrag te voldoen. Wanneer het openstaande bedrag niet is ontvangen voor de 5e van de volgende maand zullen wij € 5,- administratiekosten per achterstallige maand in rekening brengen.
e. De toegang tot de trainingsruimte kan worden geweigerd wanneer er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
f. Wanneer het openstaande bedrag zoals vermeld in de gestuurde betalingsherinneringen niet wordt betaald, er niet voldoende wordt betaald zullen wij een incassobureau inschakelen. De daarbij komende kosten zijn voor rekening van het lid.

Art. 2 Lidmaatschapsduur, stopzetten & beëindiging
a.Het lidmaatschap loopt door met stilzwijgende verlenging van een maand. U moet schriftelijk opzeggen voor de 26evan elke maand anders wordt uw lidmaatschap automatisch met een maand verlengd.
b.Bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname kan men het lidmaatschap tijdelijk bevriezen. Dit kan alleen bij inlevering van een verklaring van de behandelende arts of specialist. Verklaringen van andere partijen worden niet geaccepteerd.
c.Karate Do Vlissingen behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen na ernstige schending van onze huisregels of onaanvaardbaar gedrag. Er vindt geen restitutie van het contributiegeld plaats.

Art. 3 Openingstijden & lestijden
a.Karate Do Vlissingen behoudt zich het recht voor om de openingstijden en lestijden van groepslessen te wijzigen.
b.Tijdens officiële en erkende feestdagen en vakantieperiode behoudt Karate Do Vlissingen zich het recht voor om te sluiten, zonder dat de contributie wordt verminderd of restitutie plaatsvindt.

Art. 4 Risico, aansprakelijkheid & overige
a.Het gebruik van de faciliteiten binnen Karate Do Vlissingen geschiedt op eigen risico.
b.Karate Do Vlissingen, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c.Karate Do Vlissingen, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d.Bij diefstal of vernieling van eigendommen van Karate Do Vlissingen doen wij aangifte bij de politie.
e.Het lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Karate Do Vlissingen.
f.Karate Do Vlissingen is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 3a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.