Locatie:

Karate Do Vlissingen – Zeeland

Sporthal Baskenburg   |   1e Verdieping

President Rooseveltlaan 733   |  4383 NG  Vlissingen

Telefoonnummer: 06-24 56 60 32   |   info@karatedovlissingen.nl

Les tijden:

MAANDAG     |   19:00 – 20:00 uur  |  20:00 – 21:00 uur

WOENSDAG   |   18:00 – 19:00 uur

DONDERDAG |   19:00 – 20:00 uur  |  20:00 – 21:00 uur

Lidgeld 2019

Eenmalige inschrijving  – 15,00 € per lid

Kinderen en Junioren tot  14 jaar  –  20,00 € per maand

Vanaf 14 jaar, Jeugd  en Senioren  –  25,00€ per maand

Jeugd kan beroep doen op het Jeugd Sport Fonds Zeeland

Ik wil graag komen kijken  |  Ik wil graag een proefles

U bent van harte welkom, laat het ons wel vooraf even weten. Bel ons even of stuur ons een e-mail dat u graag wil komen kijken of een proefles wil bijwonen:

info@karatedovlissingen.nl  |  Tel: 06-245 66 32

Inschrijven 

Om in te schrijven bij Karate Do Vlissingen kunt u het formulier hieronder invullen en direct doorsturen door op de knop “verzend” te klikken. U kunt het formulier ook uitprinten en ingevuld meenemen.

Bij inschrijving dient u zich te legitimeren daarom vragen wij om een copy van een ID bewijs.

Voor Akkoord Algemene Voorwaarden en Huisregels - Algemene voorwaarden Karate Do Vlissingen Bij inschrijving dient u eenmalig 15,00 euro administratie kosten te betalen. Het lidgeld bedraagt 20,00 euro per maand voor kinderen tot 14 jaar. Vanaf 14 jaar 25,00 euro per maand. Art.1 Aanmelding lidmaatschap en betalingsvoorwaarden: a. Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij Karate Do Vlissingen dient u het inschrijfformulier compleet in te vullen en persoonlijk af te geven bij onze administratie Mw Diana Meedendorp. Bij de eerste les dient u een kopie van uw ID bewijs mee te nemen> De eenmalige inschrijvingskosten 15,00 euro en de eerste maand contributie dient bij inschrijving te worden voldaan. b. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. c. De maandelijkse lidmaatschap contributie dient u bij voorkeur te betalen via automatische overschrijving op rekeningnummer NL02 INGB 0006 6014 16 onder vermelding van "contributie Karate Do Vlissingen". Het lidmaatschapsgeld moet op de 26e van elke maand te zijn voldaan; op basis van vooruitbetaling. d. Wanneer de maandelijkse lidmaatschap contributie niet op tijd is betaald, zullen wij u een betalingsherinnering sturen en/of persoonlijk aanspreken om het bedrag te voldoen. Bij niet tijdige betaling voor de 5e van de volgende maand zijn wij genoodzaakt om € 5,- administratiekosten per achterstallige maand in rekening brengen. e. De toegang tot de trainingsruimte kan worden geweigerd wanneer er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. f. Wanneer het openstaande bedrag zoals vermeld in de gestuurde betalingsherinneringen niet wordt betaald, zijn wij genoodzaakt de vordering uit te besteden aan een incassobureau. De te maken incasso kosten komen dan voor uw rekening. Art. 2 Lidmaatschapsduur, stopzetten en beëindiging: a. Het lidmaatschap loopt door met stilzwijgende verlenging van een maand. U moet schriftelijk opzeggen voor de 26e van elke maand. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend met een maand verlengd. b. Bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname kan men het lidmaatschap tijdelijk bevriezen. Dit kan alleen bij inlevering van een verklaring van de behandelende arts of specialist. Verklaringen van andere partijen worden als niet geldig beschouwd en worden niet geaccepteerd. c. Karate Do Vlissingen behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen bij schending van de huisregels of onaanvaardbaar gedrag. Er vindt geen restitutie van het contributiegeld plaats. Art. 3 Openingstijden en lestijden: a. Karate Do Vlissingen behoudt zich het recht voor om de openingstijden en lestijden van groepslessen te wijzigen. b. Tijdens officiële en erkende feestdagen en vakantieperiode behoudt Karate Do Vlissingen zich het recht voor om te sluiten, zonder dat de contributie wordt verminderd of restitutie plaatsvindt. Art. 4 Risico, aansprakelijkheid en overigen: a. Het gebruik van de faciliteiten binnen Karate Do Vlissingen geschiedt op eigen risico. b. Karate Do Vlissingen, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. c. Karate Do Vlissingen, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. d. Bij diefstal of vernieling van eigendommen van Karate Do Vlissingen doen wij aangifte bij de politie. e. Het lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Karate Do Vlissingen. f. Karate Do Vlissingen is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 3a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Art.4. Het lid geeft hierbij toestemming en verklaard zich akkoord voor het maken van foto's tijdens de trainingen of wedstrijden of examens of andere activiteiten bij Karate Do Vlissingen. Als lid geeft u toestemming voor publiciteit via de internet webpagina's. De foto materialen blijven eigendom van Karate Do Vlissingen. Opzegging van lidmaatschap betekend geen verwijdering van foto's van de websites gelinkt aan Karate Do Vlissingen. Het maken van foto's in de Kleedkamers tijdens het verkleden is verboden. Ondertekening van deze inschrijving betekent de akkoord verklaring.

Wat is karateKata’s  |  Gradaties in Karate  |  Tradionele begroetingen – Dojo Etiquettes  |  Karate terminologie

Home  |  Trainingen-Lokatie-Inschrijven  |  Contact

WJKA | World Championships, Evenementen 2019, WJKA | Seinsei |Meesters, Sensei Wouter Meedendorp, Sensei Darrell Meedendorp, Karateka’sDiana Meedendorp, Sharon Meedendorp, Doris Nusselder, Privacy Policy